Go to content

Voting in Australia | Bỏ phiếu tại Úc

On this page

Ai cần phải bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử ở Úc?

Quý vị phải ghi tên mình vào danh sách cử tri và bỏ phiếu tại Úc nếu quý vị:

  • đã trở thành công dân Úc
  • từ 16 tuổi trở lên (nhưng quý vị không thể bỏ phiếu cho đến khi quý vị 18 tuổi)
  • đã sống ở địa chỉ hiện tại của quý vị ít nhất một tháng.

Ghi tên quý vị vào danh sách cử tri có nghĩa là quý vị có trong danh sách bỏ phiếu của tất cả các cuộc bầu cử: cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang và chính quyền địa phương

Tôi ghi danh để bỏ phiếu như thế nào?

Quý vị có thể ghi danh để bỏ phiếu trên trang mạng của Ủy ban Bầu cử Úc aec.gov.au/enrol. Quý vị cũng có thể ghi danh bằng cách điền vào một mẫu đơn. Mẫu đơn được viết bằng tiếng Anh, quý vị có thể cần trợ giúp để hoàn thành mẫu đơn đó nếu quý vị gặp khó khăn về tiếng Anh.

Quý vị sẽ cần những chi tiết này khi quý vị điền vào mẫu đơn:

  • chi tiết về quốc tịch Úc của quý vị
  • bằng chứng về danh tính của quý vị bằng cách cung cấp bằng lái xe, hộ chiếu hoặc ai đó trong danh sách cử tri xác nhậndanh tính của quý vị.

Gửi mẫu đơn đã hoàn thành đến văn phòng Ủy ban Bầu cử Úc:

Australian Electoral Commission
Reply Paid 9867
Sydney NSW 2001

Không cần dán tem bưu điện.

Nếu trước đây tôi chưa bao giờ ghi danh để bỏ phiếu, liệu tôi có gặp rắc rối không nếu tôi ghi danh bây giờ?

Không, quý vị sẽ không gặp rắc rối. Nếu quý vị ghi danh bây giờ, quý vị sẽ không bị phạt.

Làm cách nào để cập nhật các chi tiết của tôi trong danh sách cử tri?

Quý vị cần phải cập nhật tên và địa chỉ của quý vị nếu không thì quý vị có thể bỏ lỡ một cuộc bầu cử và bị phạt vì không bỏ phiếu. Quý vị có thể kiểm tra việc ghi danh của mình và cập nhật các chi tiết trực tuyến tại trang mạng aec.gov.au/enrol

Đăng ký dịch vụ nhắc nhở về bầu cử

Quý vị sẽ bị phạt nếu quý vị ghi danh mà không bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử. Nếu quý vị muốn nhận được thư điện tử (email) hoặc tin nhắn (SMS) nhắc nhở khi có một cuộc bầu cử tiểu bang hoặc cuộc bầu cử chính quyền địa phương, quý vị có thể đăng ký dịch vụ nhắc nhở miễn phí bằng thư điện tử hoặc tin nhắn tại trang mạng elections.nsw.gov.au/remindme