Go to content

Political donations | Donacje polityczne

On this page

Niniejsze informacje zostały przetłumaczone na języki środowiskowe w celach edukacyjnych. Jakkolwiek dołożono należytych starań w celu zapewnienia poprawnych tłumaczeń, to jednak żadne tłumaczenie nie jest doskonałe. Tekst oficjalny znaleźć można w wersji angielskojęzycznej na tej stronie internetowej.

Wszelkie rozbieżności lub różnice wynikłe z tłumaczeń nie mają skutków prawnych dla celów przestrzegania lub egzekwowania. Gdyby powstały jakieś pytania dotyczące ścisłości informacji zawartych w tłumaczeniach, należy zajrzeć do angielskiej wersji materiałów na tej stronie internetowej, która jest wersją oficjalną.

Donacje polityczne

Partie polityczne, kandydaci i inne osoby oraz organizacje zaangażowane w politykę lub w wybory mogą zwracać się o donacje lub inne formy wsparcia, zwłaszcza w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory.

Donacja polityczna jest darowizną przekazaną na rzecz partii politycznej, wybranego członka parlamentu NSW lub samorządu NSW, kandydata stanowego lub samorządowego NSW lub grupy kandydatów, albo osoby, która używa donacji w celu poniesienia wydatku wyborczego lub przekazania donacji innej osobie. 

Istnieją granice całkowitej sumy, jaką partia polityczna, kandydat lub inny uczestnik wyborczy może zaakceptować od darczyńcy politycznego w roku finansowym. Pułapy wysokości darowizn są ustalane każdego roku finansowego i publikowane na stronie internetowej NSW Electoral Commission (Komisji Wyborczej NSW).

Przy przekazywaniu donacji, darczyńca może zostać poproszony o podanie imienia, nazwiska oraz adresu, by odbiorca mógł upewnić się, że darczyńca działa zgodnie z prawem i że donacja mieści się w pułapie dozwolonej wysokości darowizny.

Rodzaje donacji politycznych

Donacje polityczne są donacjami na rzecz wyborów stanowych lub samorządowych NSW lub wybranych członków parlamentu NSW lub lokalnych rad.

Do przykładów donacji politycznych należą:

 • darowizny pieniężne

 • dary niepieniężne

 • bezpłatne lub zniżkowe usługi

 • wkład, opłata za wstęp lub inna płatność za wzięcie udziału lub skorzystanie z przedsięwzięcia lub przyjęcia na rzecz pozyskiwania funduszy

 • coroczne lub inne składki wpłacane na partię polityczną przez członka partii lub osobę, bądź podmiot, za przynależność do partii

 • nienaliczony procent od pożyczki.

Donacje polityczne w NSW nie obejmują:

 • spadków

 • darowizn przekazywanych wyłącznie na cel wyborów federalnych lub członka parlamentu federalnego lub na wybory poza Nową Południową Walią lub na wybranego członka poza Nową Południową Walią.

Wymagające zgłoszenia donacje polityczne

Wysokość donacji politycznej wymagającej zgłoszenia wynosi od $1.000 w górę. Obejmuje to wielokrotne donacje dokonywane przez tego samego darczyńcę na rzecz tego samego odbiorcy w roku finansowych, które w sumie są warte $1.000 lub więcej.

Osoba, która przekazuje donację polityczną wymagającą zgłoszenia nazywana jest znaczącym politycznym darczyńcą.

Kiedy donacja polityczna wymagająca zgłoszenia wpłynie do partii politycznej, wybranego członka, kandydata lub uczestnika wyborczego, konieczne jest wystawienie pokwitowania znaczącemu politycznemu darczyńcy.

W przypadku darów niepieniężnych należy wydać znaczącemu politycznemu darczyńcy potwierdzenie przyjęcia.

Niewielkie donacje polityczne

Niewielka donacja polityczna nie może przekroczyć wysokości $1.000.

W przypadku przekazania niewielkich donacji na rzecz tej samej osoby w roku finansowym, mogą one po ich zsumowaniu stać się donacjami politycznymi wymagającymi zgłoszenia.

Darczyńcy polityczni powinni skrupulatnie prowadzić rejestry, z których ma wynikać, czy dokonali wielokrotnych niewielkich donacji, które po ich zsumowaniu stały się donacją polityczną wymagającą zgłoszenia.

Kto może dokonywać donacji?

W Nowej Południowej Walii obowiązują surowe zasady dotyczące dokonywania donacji politycznych. Darczyńca musi być:

 • osobą fizyczną wpisaną do rejestru wyborców w wyborach federalnych lub Nowej Południowej Walii bądź w wyborach samorządowych, lub

 • osobą prawną posiadającą numer biznesu uznany przez Australian Securities and Investments Commission (np. ABN albo ACN), lub

 • osobą fizyczną lub prawną, która została zatwierdzona przez NSW Electoral Commission do dokonywania donacji politycznych.

Pewne osoby prawne, fizyczne lub ich jednostki stowarzyszone mają zakaz dokonywania donacji politycznych.

Do zabronionych darczyńców należą:

 • firmy deweloperskie

 • firmy przemysłu tytoniowego

 • firmy przemysłu alkoholowego i hazardowego

 • firmy zrzeszone lub organizacje przedstawicielskie zabronionych darczyńców.

Bezprawne donacje polityczne

Dokonywanie pewnych donacji politycznych jest niezgodne z prawem. Osoby, które dopuszczają się łamania prawa mogą zostać zaskarżone przez NSW Electoral Commission do sądu.

Do przykładów bezprawnych donacji należą:

 • donacje w formie gotówkowej ponad $100. Polityczne donacje przekraczające $100 muszą być dokonywane elektronicznie lub czekiem

 • anonimowe donacje polityczne

 • donacje dokonywane przez zabronionych darczyńców

 • donacje przekraczające pułap dozwolonej wysokości darowizn.

Ujawnianie donacji politycznych

Osoba, która dokonuje donacji politycznej wymagającej zgłoszenia nazywana jest znaczącym darczyńcą politycznym. Znaczący darczyńcy polityczni mają obowiązek zgłaszania szczegółów donacji politycznych do NSW Electoral Commission. Ujawnień donacji politycznych wymagających zgłoszenia należy dokonywać corocznie po zakończeniu roku finansowego. Informacje dotyczące dokonywania ujawnień dostępne są na naszej stronie internetowej.

Partie polityczne, wybrani członkowie, kandydaci i inni uczestnicy wyborów muszą również ujawniać donacje polityczne, jakich dokonują lub jakie przyjmują. Ujawnienia dokonywane przez znaczących darczyńców politycznych pomagają potwierdzić prawidłowość informacji ujawnionych przez partie polityczne, kandydatów i innych uczestników wyborów.

W celu zapewnienia transparentności, NSW Electoral Commission jest ustawowo zobowiązana do publikowania wszystkich ujawnionych informacji na swojej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 1300 022 011 lub mailowo pod adresem fdc@elections.nsw.gov.au. Jeżeli potrzebujesz tłumacza telefonicznego, zadzwoń do TIS National pod numer 131 450 i poproś o połączenie z NSW Electoral Commission pod numerem 1300 022 011.