Go to content

Political donations | Donacje polityczne

On this page

Niniejsza informacja została przetłumaczona na języki inne niż angielski w celu ułatwienia zaangażowania szerszej społeczności w NSW. Jakkolwiek dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnych tłumaczeń, to jednak żadne tłumaczenie nie jest doskonałe. Oficjalny tekst znaleźć można w wersji angielskojęzycznej na tej stronie internetowej. Wszelkie rozbieżności lub różnice wynikłe z tłumaczeń nie mają skutków prawnych w celu zapewnienia zgodności lub egzekwowania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dokładności przetłumaczonych informacji, prosimy zajrzeć do angielskiej wersji materiałów. 

Donacje polityczne

Partie polityczne, kandydaci i inne osoby oraz organizacje zaangażowane w politykę lub w wybory mogą zwracać się o donacje lub inne formy wsparcia, zwłaszcza w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory.

Donacja polityczna jest darowizną przekazaną na rzecz partii politycznej, wybranego członka parlamentu NSW lub samorządu NSW, kandydata stanowego lub samorządowego NSW lub grupy kandydatów, albo osoby, która używa donacji w celu poniesienia wydatku wyborczego lub przekazania donacji innej osobie. Istnieją granice całkowitej sumy, jaką partia polityczna, kandydat lub inny uczestnik wyborczy może zaakceptować od darczyńcy politycznego w roku finansowym. Te pułapy wysokości darowizn są ustalane każdego roku finansowego i publikowane na stronie internetowej NSW Electoral Commission (Komisji Wyborczej NSW).

Przy przekazywaniu donacji, darczyńca może zostać poproszony o podanie imienia, nazwiska oraz adresu, by odbiorca mógł upewnić się, że darczyńca jest legalny i że donacja mieści się w granicach dozwolonej wysokości darowizny. 

Rodzaje donacji politycznych

Donacje polityczne są darowiznami na rzecz wyborów stanowych lub samorządowych NSW lub wybranych członków parlamentu NSW lub lokalnych rad.

Do przykładów donacji politycznych należą:

 • darowizny pieniężne
 • darowizny niepieniężne
 • bezpłatne lub zniżkowe usługi
 • wkład, opłata za wstęp lub inna płatność za wzięcie udziału lub korzyści z przedsięwzięcia lub przyjęcia na rzecz pozyskiwania funduszy 
 • coroczne lub inne składki wpłacane na partię polityczną przez członka partii lub osobę, bądź podmiot, za przynależność do partii
 • nienaliczony procent od pożyczki.

Donacje polityczne w NSW nie obejmują:

 • spadków
 • darowizn przekazywanych wyłącznie na cel wyborów federalnych lub członka parlamentu federalnego lub na wybory poza Nową Południową Walią lub na wybranego członka poza Nową Południową Walią

Wymagające zgłoszenia donacje polityczne

Wymagająca zgłoszenia donacja polityczna to donacja polityczna wartości 1000$ lub więcej. Obejmuje to wielokrotne donacje dokonywane przez tego samego darczyńcę na rzecz tego samego odbiorcy w roku finansowych, które w sumie wynoszą $1000 lub więcej.

Osoba, która przekazuje wymagającą zgłoszenia donację polityczną nazywana jest znaczącym politycznym darczyńcą. 

Kiedy wymagająca zgłoszenia donacja polityczna wpłynie do partii politycznej, wybranego członka, kandydata lub uczestnika wyborczego, konieczne jest wystawienie pokwitowania znaczącemu politycznemu darczyńcy.   

W przypadku darów niepieniężnych należy wydać znaczącemu politycznemu darczyńcy potwierdzenie przyjęcia.  

Niewielkie donacje polityczne

Niewielka donacja polityczna jest to donacja polityczna wartości poniżej 1000$. 

W przypadku przekazania niewielkich donacji na rzecz tej samej osoby w roku finansowym, mogą one po ich zsumowaniu stać się donacjami politycznymi wymagającymi zgłoszenia. 

Darczyńcy polityczni powinni skrupulatnie prowadzić dokładne zapisy, by móc stwierdzić, czy dokonali wielokrotnych niewielkich donacji, które w sumie wynoszą 1000$ lub więcej. 

Kto może dokonywać donacji?

W NSW obowiązują surowe zasady dotyczące tego, kto może dokonywać donacji politycznych. Darczyńca musi być:

 • osobą fizyczną wpisaną do rejestru wyborców w wyborach federalnych lub Nowej Południowej Walii bądź w wyborach samorządowych, lub
 • osobą prawną posiadającą Australian Business Number lub inny numer uznany przez Australian Securities and Investments Commission, lub
 • osobą fizyczną lub prawną, która została zatwierdzona przez NSW Electoral Commission do dokonywania donacji politycznych.  

Pewne osoby prawne, fizyczne lub ich jednostki stowarzyszone mają zakaz dokonywania donacji politycznych

 • firmy deweloperskie
 • firmy przemysłu tytoniowego
 • firmy przemysłu alkoholowego i hazardowego, włącznie z zarejestrowanymi klubami zajmującymi się robieniem zakładów, obstawianiem lub innego rodzaju hazardem 
 • firmy zrzeszone i organizacje przedstawicielskie zabronionych darczyńców.

Bezprawne donacje polityczne

Pewne donacje polityczne są bezprawne. Jeżeli osoba przekazuje lub przyjmuje donację, która jest bezprawna, może ona popełniać przestępstwo i zostać zaskarżona przez NSW Electoral Commission przed sądem. 

Do przykładów bezprawnych donacji należą:

 • donacje w formie gotówkowej ponad100$. Donacje polityczne przekraczające 100$ muszą być dokonywane elektronicznie lub czekiem
 • anonimowe donacje polityczne wymagające zgłoszenia
 • donacje dokonywane przez zabronionych darczyńców 
 • donacje przekraczające pułap dozwolonej wysokości darowizn.  

Ujawnianie donacji politycznych

Osoba, która dokonuje donacji politycznej wymagającej zgłoszenia nazywana jest znaczącym darczyńcą politycznym. Znaczący darczyńcy polityczni muszą ujawniać szczegóły wymagających zgłoszenia donacji politycznych do NSW Electoral Commission. Znaczący darczyńcy polityczni muszą ujawniać wymagające zgłoszenia donacje po zakończeniu każdego roku finansowego. Partie polityczne, wybrani członkowie, kandydaci i inni uczestnicy wyborów muszą również ujawniać donacje polityczne, jakich dokonują lub jakie przyjmują. Ujawnienia dokonywane przez znaczących darczyńców politycznych pomagają potwierdzić prawidłowość informacji ujawnionych przez partie polityczne, kandydatów i innych.

Informacja o tym, jak ujawniać donacje dostępna jest tutaj

NSW Electoral Commission publikuje wszystkie dokonane ujawnienia na swojej stronie internetowej. 

Zbiórki pieniędzy, donacje i reguły

Partie polityczne, politycy i kandydaci startujący w wyborach często organizują wydarzenia w celu pozyskania funduszy dla swojej partii lub kampanie wyborcze. Ważna jest znajomość reguł dotyczących tych wydarzeń.

Płacąc za wzięcie udziału w takim wydarzeniu, na przykład kupując bilet lub inny przedmiot w ramach zbiórki pieniędzy, suma, jaką wpłacasz jest donacją polityczną.  

Jeżeli płacisz za inną osobę uczestniczącą razem z tobą, donacja polityczna, jakiej dokonujesz obejmuje sumę, jaką wpłacasz w imieniu tej osoby. 

Składanie zwycięskiej oferty w czasie licytacji lub kupowanie losów na loterii podczas wydarzenia, to również przykłady powszechnie stosowanych donacji z twojej strony w czasie zbiórki pieniędzy.

Jeżeli jest to wymagająca zgłoszenia donacja, możesz mieć obowiązek ujawnić do NSW Electoral Commission donację polityczną dokonaną w czasie zbiórki pieniędzy.  

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakieś pytania, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 1300 022 011 lub mailowo pod fdc@elections.nsw.gov.au. Jeżeli potrzebujesz tłumacza telefonicznego, zadzwoń do TIS National pod numer 131 450 i poproś o połączenie z NSW Electoral Commission pod numerem 1300 022 011.