Go to content

Political donations | کمکهای مالی سیاسی

On this page

این اطلاعات برای اهداف آموزشی به زبانهای جامعه ترجمه شده است. تلاشهای معقول برای تهیه ترجمه‌های دقیق به عمل آمده است، اما، هیچ ترجمه‌ای کاملاً بی نقص نیست. متن رسمی، نسخه انگلیسی موجود در این وبسایت است. هر اختلاف یا تفاوت که در ترجمه به وجود آمده است از نظر اهداف اطاعت و اعمال مقررات هیچ تاثیر قانونی ندارد. در صورت بروز سوالی در رابطه با صحت اطلاعات ترجمه شده به متن انگلیسی مواد موجود در این وبسایت که نسخه‌های رسمی هستند مراجعه کنید.

کمکهای مالی سیاسی

احزاب سیاسی، کاندیداها و افراد و سازمانهای دیگری که در سیاست یا انتخابات درگیر هستند ممکن است کمکهای مالی یا پشتیبانی‌های دیگری را، به ویژه در دوره پیش از انتخابات، درخواست کنند.

یک کمک مالی سیاسی هدیه‌ای است که مستقیماً به و یا به نفع یک حزب سیاسی، یک عضو انتخاب شده پارلمان نیو سات ویلز یا یک انجمن محلی نیو سات ویلز،  یک کاندیدا یا گروه کاندیداها، یا شخصی که از کمک مالی برای مخارج اننتخاباتی یا دادن کمک مالی سیاسی به یک نفر دیگر استفاده می‌کند، داده می‌شود.

برای مبلغی که یک حزب سیاسی، کاندیدا یا یک شرکت کننده انتخاباتی دیگر می‌تواند در یک سال مالی از یک اهدا کننده سیاسی قبول کند محدودیت‌هایی وجود دارد. این "سقف های کمک مالی" در هر سال مالی تنظیم شده و در وبسایت کمیسیون انتخاباتی نیو سات ویلز نشر می‌شوند.

نام و نشانی اهدا کننده ممکن است در هنگام دادن کمک مالی پرسیده شود تا دریافت کننده بتواند تایید کند که اهدا کننده قانونی بوده و کمک مالی با سقف های کمک مالی تطبیق دارد.

انواع کمکهای مالی سیاسی

کمکهای مالی سیاسی کمکهای مالی برای انتخابات دولت ایالتی یا شهرداری‌ها، یا اعضای انتخاب شده پارلمان نیو سات ویلز یا انجمن محلی می‌باشند. نمونه‌های کمکهای مالی سیاسی عبارتند از:

 • هدیه‌های نقدی

 • هدیه‌های غیر نقدی

 • خدمات رایگان یا تخفیفی

 • سهم داشتن، پرداخت هزینه ورود یا پرداختی دیگری به منظور شرکت کردن، یا بهره بردن، از یک اقدام تجاری یا مراسم جمع آوری سرمایه

 • هزینه اشتراک سالانه یا دیگر که توسط یک عضو حزب یا شخص یا نهاد دیگری بمنظور وابسته شدن به حزب به یک حزب سیاسی پرداخت می‌شود.

 • عدم دریافت بهره برای یک وام.

:در نیو سات ویلز کمکهای مالی سیاسی شامل این موارد نمی‌شود

 • ارث گذاشتن با وصیت

 • هدیه‌ای که فقط به منظور یک انتخابات فدرال یا عضو پارلمان فدرال یا انتخاباتی در خارج از نیو سات ویلز یا یک عضو انتخاب شده خارج از نیو سات ویلز داده شده باشد.

کمکهای مالی سیاسی قابل گزارش

کمک مالی سیاسی قابل گزارش کمکی است که ارزش آن 1000 دلار یا بیشتر باشد. این شامل کمکهای مالی مکرر از یک اهدا کننده به یک دریافت کننده در یک سال مالی که ارزش مجموع آنها 1000 دلار یا بیشتر است می‌شود.

شخصی که یک کمک مالی سیاسی قابل گزارش می‌دهد به نام یک اهدا کننده سیاسی عمده شناخته می‌شود.

وقتی یک حزب سیاسی، عضو انتخاب شده، کاندیدا یا یک شرکت کننده انتخاباتی دیگر کمک مالی قابل گزارش دریافت می‌کند رسید آن باید به اهدا کننده سیاسی عمده داده شود.

برای کمکهای مالی غیر نقدی باید یک تصدیق نامه به اهدا کننده سیاسی عمده داده شود.

کمکهای مالی سیاسی کوچک

کمک مالی سیاسی کوچک کمکی است که کمتر از 1000 دلار باشد.

اگر کمکهای مالی کوچک مکرر در یک سال مالی به یک شخص داده شود، ممکن است وقتی با هم جمع می‌شوند یک کمک مالی سیاسی قابل گزارش بشوند.

اهدا کنندگان سیاسی باید مراقب باشند که سوابق را به دقت نگهدارند تا بتوانند معین کنند که آیا کمکهای مالی کوچکی کرده‌اند که، وقتی با هم جمع شوند، یک کمک مالی سیاسی قابل گزارش می‌شود یا نه.

چه کسی می‌تواند کمک مالی بدهد؟

در نیو سات ویلز در مورد اینکه چه کسی می‌تواند کمک مالی سیاسی بدهد مقررات اکیدی وجود دارد. یک اهدا کننده باید:

 • فردی باشد که برای رای دادن در انتخابات فدرال یا انتخابات ایالتی یا شهرداریهای محلی نیو سات ویلز نامنویسی کرده باشد، یا

 • نهادی باشد با یک شماره بیزینسی که در کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا ثبت شده باشد (مثل ABN یا ACN)، یا

 • فرد یا نهادی باشد که کمیسیون انتخابات نیو سات ویلز او را برای دادن کمکهای مالی سیاسی تصویب کرده باشد.

شرکتها و افراد بخصوصی و همکاران نزدیک آنها از دادن کمک مالی سیاسی منع شده‌اند.
اهدا کنندگان ممنوع از جمله عبارتند از:

 • توسعه دهندگان املاک

 • نهادهای بیزینسی صنعت تنباکو

 • نهادهای بیزینسی صنعت مشروبات الکلی یا قمار

 • همکاران نزدیک یا سازمانهای صنعتی نماینده اهدا کنندگان ممنوع.

کمکهای مالی سیاسی غیر قانونی

بعضی کمکهای مالی سیاسی غیر قانونی هستند. اگر شخصی کمک مالی سیاسی غیر قانونی بدهد یا بپذیرد، ممکن است که مرتکب جرمی شده و توسط کمیسیون انتخابات نیو سات ویلز در دادگاه مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد.

نمونه‌های کمکهای مالی سیاسی غیر قانونی عبارتند از:

 • کمکهای مالی به صورت پول نقد بیشتر از 100 دلار. کمکهای مالی سیاسی بیشتر از 100 دلار باید با چک یا به صورت الکترونیکی پرداخت شوند.

 • کمکهای مالی سیاسی ناشناس

 • کمکهای مالی از اهدا کنندگان ممنوع

 • کمکهای مالی به مقداری بیش از سقف‌های کمک مالی

افشا گری کمکهای مالی سیاسی

شخصی که یک کمک مالی سیاسی قابل گزارش می‌دهد، اهدا کننده سیاسی عمده نامیده می‌شود. اهدا کنندگان سیاسی عمده باید جزئیات کمکهای مالی سیاسی خود را به کمیسیون انتنخابات نیو سات ویلز گزارش بدهند. گزارش دادن کمهای مالی سیاسی قابل گزارش باید سالانه در پایان سال مالی انجام شود. اطلاعات مربوط به نحوه گزارش دادن در وبسایت ما موجود است.

احزاب سیاسی، اعضای انتخاب شده، کاندیداها و سایر شرکت کنندگان انتخاباتی نیز باید کمکهای مالی سیاسی ای را که پرداخت یا دریافت می‌کنند افشا کنند. گزارشات اهدا کنندگان سیاسی عمده کمک می‌کند تا صحت آنچه که احزاب سیاسی، کاندیداها و سایر شرکت کنندگان انتخاباتی افشا کرده‌اند تایید شود.

کمیسیون انتخابات نیو سات ویلز به موجب قانون موظف است که همه افشاگری‌ها را به منظور شفافیت در وبسایت خود منتشر کند.

با ما تماس بگیرید

اگر سوالی دارید لطفاً با ما به شماره 1300 022 011 یا با ایمیل به آدرس fdc@elections.nsw.gov.au تماس بگیرید. اگر به مترجم نیاز دارید لطفاً به TIS National (سرویس ترجمه نوشتاری و گفتاری) شماره 131 450 تلفن بزنید و خواهش کنید به کمیسیون انتخابات نیو سات ویلز شماره 1300 022 011 تلفن بزنند.