Go to content

Các cuộc bầu cử Chính quyền Địa phương ở NSW Năm 2024

Các cuộc bầu cử Chính quyền Địa phương ở NSW sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2024. Bỏ phiếu là việc bắt buộc.

On this page

Các cuộc bầu cử chính quyền địa phương

New South Wales được chia thành 128 khu vực chính quyền địa phương. Mỗi khu vực chính quyền địa phương được quản lý bởi một hội đồng và các cử chi trong mỗi khu vực chọn những người đại diện cho họ trong hội đồng. Các thành viên được bầu của hội đồng được gọi là các ủy viên hội đồng và người đứng đầu của hội đồng là thị trưởng.

Một số khu vực chính quyền địa phương được chia thành các khu vực bầu cử. Nếu quý vị sống trong khu vực hội đồng được chia nhỏ hơn, quý vị chỉ bầu cho khu vực mà quý vị được ghi danh mà thôi. 

Các cử tri trong một số khu vực còn bỏ phiểu để bầu thị trưởng của họ. Trong các khu vực khác, thị trưởng được chọn bởi các ủy viên hội đồng được bầu.

Vai trò của các hội đồng thành phố

Vai trò của các hội đồng địa phương trong New South Wales là chăm lo cho các nhu cầu của một thành phố hoặc cộng đồng địa phương. 

Các trách nhiệm của hội đồng bao gồm:

  • các quyết định về quy hoạch và tái phân vùng
  • đường lộ địa phương và cơ sở hạ tầng về nước 
  • thư viện, các tiện ích thể thao và công viên
  • rác hộ gia đình và thu gom rác tái chế.

Bằng cách nào tôi biết được tôi có cần phải bỏ phiếu không? 
(Ghi danh để bỏ phiếu)

Quý vị phải ghi danh để bỏ phiếu nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên và là công dân Úc. 

Bỏ phiếu là việc bắt buộc. Bỏ phiếu cho phép quý vị chọn ra những người đại diện cho quý vị trong chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. 

Quý vị có thể ghi danh để bỏ phiếu nếu quý vị:

  • là công dân Úc, và
  • đủ 16 tuổi hoặc hơn (nhưng đến khi đủ 18 tuổi, quý vị mới được phép bỏ phiếu), và
  • đã sinh sống tại địa chỉ hiện tại của quý vị được ít nhất một tháng.

Quý vị có thể ghi danh để bỏ phiếu hoặc cập nhật chi tiết ghi danh của quý vị trên trang mạng của Ủy hội Bầu cử Úc, hoặc hoàn thành mẫu đơn giấy.

Sau khi việc ghi danh của quý vị đã hoàn tất, quý vị sẽ nhận được xác nhận về tên của quý vị đúng như trên danh sách cử tri, và về đơn vị bầu cử liên bang, địa hạt bầu cử tiểu bang, và khu vực chính quyền địa phương, nơi quý vị ghi danh để bỏ phiếu.

Quy trình ghi danh này bằng tiếng Anh. 

Các lựa chọn bỏ phiếu

Có nhiều lựa chọn bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử Chính quyền Địa phương ở NSW Năm 2024.

Đối với các cuộc bầu cử này, quý vị có thể bỏ phiếu:

  • theo cách đích thân, trước ngày bầu cử tại một địa điểm bỏ phiếu sớm (nếu quý vị hội đủ điều kiện), hoặc
  • theo cách đích thân, vào ngày bầu cử, hoặc
  • bằng đường bưu điện (nếu quý vị hội đủ điều kiện).

Muốn kiểm tra nơi quý vị có thể bỏ phiếu vào hoặc trước ngày bầu cử, hãy nhập địa chỉ của quý vị vào khung tra cứu địa chỉ ở đây 

Hãy nhập địa chỉ của nơi quý vị đã ghi danh để bỏ phiếu, để tìm danh sách các điểm bầu cử và thông tin về giờ giấc mở cửa và các tiện ích cho người có khuyết tật, của từng địa điểm. 

Nếu bị mù lòa hoặc có thị lực kém, quý vị có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng hình thức bỏ phiếu qua điện thoại có sự trợ giúp của nhân viên tổng đài, theo cách gọi điện thoại đến số  1300 248 683 để đăng ký và bỏ phiếu.

Tại các cuộc bầu cử này, quý vị chỉ có thể bỏ phiếu một lần mà thôi.

Lá phiếu cho các cuộc bầu cử hội đồng địa phương

Khi đến thời gian bỏ phiếu, quý vị sẽ được cung cấp một hoặc nhiều lá phiếu để hoàn thành, tùy thuộc vào quý vị ghi danh để bỏ phiếu trong khu vực hội đồng hoặc khu vực bầu cử nào. 

Tất cả cử tri sẽ được cung cấp một lá phiếu bầu ủy viên hội đồng để hoàn thành.  Quý vị có thể còn nhận được một lá phiếu bầu thị trưởng, một lá phiếu trưng cầu dân ý và/hoặc một lá phiếu thăm dò ý kiến.

Xin quý vị đọc kỹ các hướng dẫn trên từng lá phiếu. Các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh.

Xin nhớ là, nếu quý vị đang đích thân bỏ phiếu và cần sự giúp đỡ, hãy yêu cầu nhân viên bầu cử thu xếp thông dịch viên trên điện thoại cho quý vị. Quý vị còn có thể đến cùng với một người bạn, một người thân hoặc người chăm sóc để họ giúp quý vị hiểu các hướng dẫn về cách bầu.

Ủy viên hội đồng

Một số hội đồng được chia thành các khu vực nhỏ hơn, được gọi là các khu vực bầu cử. Nếu sinh sống tại một trong các hội đồng này, quý vị sẽ bỏ phiếu để bầu các ủy viên hội đồng đại diện cho khu vực bầu cử của mình, những người sẽ tham gia cùng các ủy viên hội đồng từ các khu vực bầu cử khác trong hội đồng.

Trong một số hội đồng, lá phiếu sẽ có một dòng kẻ đậm chạy ngang lá phiếu, với các ô vuông bầu chọn cả ở trên và ở dưới dòng kẻ này. Trên các lá phiếu này, quý vị có thể đánh dấu các thứ tự ưu tiên của mình trên dòng kẻ, hoặc dưới dòng kẻ này. Xin quý vị đọc kỹ các hướng dẫn.

Thị trưởng

Trong một số hội đồng, thị trưởng là do các ủy viên hội đồng chọn ra, sau cuộc bầu cử.

Trong những hội đồng khác, thị trưởng là do các cử tri trực tiếp bầu ra. Các cử tri trong những hội đồng này còn sẽ nhận được một lá phiếu để bầu thị trưởng mà họ phải hoàn thành.

Trưng cầu dân ý hoặc thăm dò ý kiến

Một số hội đồng có thể còn tổ chức trưng cầu dân ý để có thể thay đổi cơ cấu tổ chức của hội đồng, hoặc cuộc thăm dò ý kiến về một vấn đề nào đó trong cộng đồng của quý vị.

Để hoàn thành tờ trưng cầu dân ý hoặc thăm dò ý kiến, xin quý vị làm theo các hướng dẫn để đánh dầu 'YES' ('CÓ') hoặc 'NO' ('KHÔNG').