Go to content

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ|Political donations

On this page

ܐܲܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ ܠܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܕܦܠܵܚܬܵܐ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܪܘܝܼܚܬܵܐ ܓܵܘ ܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ. ܟܲܕ ܟܠܚܲܕ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܬܲܪ̈ܓܲܡܝܵܬܹܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܚܕܵܐ ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܟܠܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܟܡܝܼܠܬܵܐ. ܗܵܝ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ. ܟܠ ܦܘܼܪ̈ܫܘܼܢܝܹܐ ܐܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܪܝܹܐ ܓܵܘ ܬܲܪ̈ܓܲܡܝܵܬܹܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܟܵܐܪ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܵܐ ܐܵܘ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܫܠܵܡܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܢܸܣܒܲܬܘܼܬܵܐ ܠܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܝܼܢܵܐ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ

ܓܲܒܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ (ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓܘܼܒܝܹܐ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ) ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܕܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܐܵܘ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܘ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܢ ܩܵܕ݇ܡ ܝܵܘܡܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܸ̈ܐ. 

ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ ܩܵܐ، ܐܵܘ ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ، ܐܵܘ ܕܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܡܓܘܼܒܝܵܐ ܕܦܲܪܠܡܵܢܬ ܕ NSW ܐܵܘ ܕܚܲܕ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕ NSW، ܐܵܘ ܕܚܲܕ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ، ܐܵܘ ܕܚܕܵܐ ܕܵܣܬܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܐܵܘ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ NSW، ܐܵܘ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܲܦܠܘܼܚܘܿܗ̇ ܝܠܹܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܘܼܟܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܟܲܣܵܝܬܵܐ ܕܡܲܨܪܵܦܹ̈ܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܘ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ. 

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܣܵܟ݂ܹ̈ܐ (ܗܲܕܹ̈ܐ) ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܟܘܼܢܵܫܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ، ܐܵܘ ܕܚܲܕ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܐܵܘ ܕܚܲܕ ܡܫܲܪܸܟܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܩܲܒܠܝܼ ܡܸܢ ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܣܵܟܼܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒܼܹܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܘܼܚܠܸܦܹܐ ܒܟܠ ܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܘܦܪܝܼܣܹܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW (NSW Electoral Commission).

ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܠܫܸܡܹܗ ܘܠܐܲܕܪܹܝܣܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܩܲܒܠܵܢܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܡܫܲܪܸܪ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܘܕܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܣܵܟ݂ܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ. 

ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܵܩܵܝܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܐܵܘ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕ NSW، ܐܵܘ ܩܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܓܘܼܒܝܹܐ ܕܦܵܪܠܡܵܢܬ ܕ NSW ܐܵܘ ܕܡܵܘܬܒܹ̈ܐ ܡܲܗܲܠܵܝܹ̈ܐ ܕ NSW

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 • ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܹ̈ܐ
 • ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܹ̈ܐ
 • ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܵܘ ܕܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܡܘܼܒܨܸܪܵܐ
 • ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ، ܐܵܘ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܐܵܘ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ، ܐܵܘ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܐܵܘ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܲܡܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ
 • ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܝܬܵܐ ܐܵܘ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܚܲܕ ܓܲܒܵܐ، ܐܵܘ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐܵܘ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܟܘܼܝܵܢܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܠܸܒܪܵܝܵܐ ܚܲܕ ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܥܲܡ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ 
 • ܠܵܐ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܕܵܝܢܵܐ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ NSW ܠܹܐ ܚܵܒ݂ܫܝܼ:

 • ܫܒ݂ܵܩܬܵܐ ܕܝܲܪܬܘܼܬܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ (ܒܘܲܨܝܲܬ)
 • ܚܲܕ ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܐܵܘ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܦܵܪܠܡܵܢܬ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܵܐ، ܐܵܘ ܩܵܐ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܠܒ݂ܲܕܲܪ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ، ܐܵܘ ܩܵܐ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܡܓܘܼܒܝܵܐ ܠܒ݂ܲܕܲܪ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܹ̈ܐ

ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ (ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܝܕܸܥܬܵܐ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ) ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܕܛܝܼܡܘܿܗ̇ ܝܼܠܹܗ $1,000 ܐܵܘ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܪܵܒܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܗܲܪ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܗܲܪ ܚܲܕ ܩܲܒܠܵܢܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܟܠܲܝܗܝ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒܛܝܼܡܵܐ ܕ $1,000 ܐܵܘ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ. 

ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ (a major political donor). 

ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ، ܐܵܘ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܡܓܘܼܒܝܵܐ، ܐܵܘ ܚܲܕ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ، ܐܵܘ ܚܲܕ ܡܫܲܪܸܟܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ، ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܲܓ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܚܲܕ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܩܘܼܒܵܠܵܐ (receipt) ܩܵܐ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ.

ܩܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܚܕܵܐ ܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹܐ

ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ $1,000

ܐܸܢ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܪܵܒܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܗܲܪ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܠܲܝܗܝ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܓ̰ܘܼܡܥܸܝܹܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܲܣܸܡܝܼ ܒܵܠܵܐ ܘܚܲܡܝܼ ܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܝܼܪܹܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܩܵܛܥܝܼ ܐܸܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܝܢܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܪܵܒܹ̈ܐ ܒܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܟܘܼܢܵܫܲܝܗܝ ܡܛܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠ $1,000 ܐܵܘ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ. 

ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ؟

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹܐ ܓܵܘNSW  ܒܘܼܬ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ. ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܹܐ:

 • ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܕܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܹܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܩܵܠܹܗ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܬܹ̈ܐ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܐܵܘ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܸܣ ܐܵܘ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ، ܐܵܘ 
 • ܚܲܕ ܟܘܼܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܪܲܩܡܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܕܡܲܦܠܸܚܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܵܠܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ
  (Australian Securities and Investments Commission)، ܐܵܘ 
 • ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐܵܘ ܚܲܕ ܟܘܼܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW (NSW Electoral Commission) ܕܡܵܨܹܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܐܵܘ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܘܫܲܪ̈ܝܼܟܲܝܗܝ ܩܲܪ̈ܝܼܒ݂ܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܪܸܡܹ̈ܐ ܡܸܢ ܠܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ:

 • ܡܛܲܘܸܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ (property developers)
 • ܟܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܲܪܲܨܬܵܐ ܘܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕܬܸܬܘܼܢ
 • ܟܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܲܪܲܨܬܵܐ ܘܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕܫܬܵܝܵܬܹ̈ܐ ܐܲܠܟܘܿܗܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܐܵܘ ܩܵܐ ܛܲܐܲܠܬܵܐ ܕܩܘܼܡܵܪ – ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܒܵܬܲܝ̈ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܡܣܘܿܓ݂ܠܹ̈ܐ ܕܡܲܪܚܘܼܛܹܐ ܝܢܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܪܲܗܒ݂ܵܢܬܵܐ ܘܡܲܫܟܲܢܬܵܐ ܘܦܸܨܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܡܵܪ  
 • ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܩܲܪ̈ܝܼܒ݂ܹܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܨܸܢܸܥܬܵܝܹ̈ܐ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸܡܹ̈ܐ. 

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ

ܚܲܕܟܡܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܘ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ ܓܘܼܢܚܵܐ ܘܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪܝܹܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW ܠܩܵܕ݇ܡ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 • ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܝܼܕܵܐ (ܟܵܐܫ) ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡܸܢ $100. ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡܸܢ $100 ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܐܝܼܬ ܐܵܘ ܒܨܲܟܵܐ (cheque).
 • ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܸܡܵܐ (ܫܸܡܵܐ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܓܸܠܝܵܐ)
 • ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸܡܹ̈ܐ
 • ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܥܸܠܸܠ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܹ̈ܐ (ܗܲܕܹܐ) ܕܕܒܼܵܚܬܵܐ.

ܡܓܲܠܵܝܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ

ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ (ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܝܕܸܥܬܵܐ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ) ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ. ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܓܲܠܝܼܠܗܘܿܢ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ  ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW (NSW Electoral Commission). ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܓܲܠܝܼܠܗܘܿܢ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܹ̈ܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܟܠܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ. 

ܐܵܦ ܓܲܒܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܓܘܼܒܝܹܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܸܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܓܲܠܝܼܠܗܘܿܢ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܘܕܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܢܵܐ. ܡܓܲܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܵܩܵܝܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܒܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܡܓܲܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܓܲܒܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܸܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܓܲܠܘܼܝܹܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܬܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ.

ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW ܟܹܐ ܦܵܪܣܵܐ ܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܓܲܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܘܿܗ̇ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ.

ܡܲܩܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܘܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ

ܓܲܒܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܓܲܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܪܝܸܙܝܼ ܡܸܫܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܠܡܲܩܘܼܡܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܓܲܒܲܝܗ̈ܝ ܐܵܘ ܩܵܐ ܡܲܣܲܩܝܵܬܹ̈ܐ ܕܓܲܒܵܝܬܲܝܗܝ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܩܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܸܫܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ.

ܒܦܪܵܥܬܵܐ ܩܵܐ ܠܸܗܕܵܪܵܐ ܐܵܘ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܐܵܘ ܕܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܩܸܡܵܢܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ.

ܐܸܢ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܗܵܕܪܝܼ ܓܵܘ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܕܦܪܵܥܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܪܵܥܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܐܵܦ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܚܲܕ ܙܘܼܡܵܢܵܐ ܩܵܪܡܵܢܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܘܕܲܥܬܵܐ (ܡܵܙܵܕ) ܩܵܐ ܡܲܩܲܡܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܐܵܘ ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ ܕܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܢܵܛܲܪܝܵܐ ܟܲܕ ܬܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܕܩܵܐ ܡܲܩܲܡܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ.

ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܓܲܠܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW ܟܠܲܝܗܝ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܲܡܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܹ̈ܐ.

ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 022 011 ܐܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ: fdc@elections.nsw.gov.au. ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܪܘܼܢ ܩܵܐ TIS National ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ
 131 450 ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܩܵܪܝܼ ܩܵܐ NSW Electoral Commission ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 022 011.