Go to content

Political donations | ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ

On this page

ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ ܠܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ. ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܬܲܪ̈ܓܲܡܝܵܬܹܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܚܕܵܐ ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܕܟܡܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܕܠܲܝܬ ܓܵܘܘܿܗ̇ ܒܘܼܨܵܪܹܐ. ܗܵܝ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܟܠ ܦܘܼܪ̈ܫܘܼܢܝܹܐ ܝܲܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܪܝܹܐ ܓܵܘ ܬܲܪ̈ܓܲܡܝܵܬܹܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܟܵܐܪ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܫܠܵܡܬܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܝܢܝܼ ܒܘܼܩܵܪܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܩܪܹܐ ܘܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܢܸܣܒܲܬܘܼܬܵܐ ܠܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ، ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܝܢܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܝܼܢܵܐ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ

ܓܲܒܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹܐ ܘܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ (ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓܘܼܒܝܹܐ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ) ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܕܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܝܲܢ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܢ ܩܵܕ݇ܡ ܝܵܘܡܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܸ̈ܐ.

ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ ܩܵܐ، ܝܲܢ ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܡܓܘܼܒܝܵܐ ܕܦܲܪܠܡܵܢܬ ܕ NSW ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕ NSW، ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܕܚܕܵܐ ܩܘܼܒܘܼܚܬܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ NSW، ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܲܦܠܘܼܚܘܿܗ̇ ܝܠܹܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܘܼܟܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܟܲܣܵܝܬܵܐ ܕܡܲܨܪܵܦܹ̈ܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ.

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܣܵܟ݂ܹ̈ܐ (ܗܲܕܹ̈ܐ) ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܟܘܼܢܵܫܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܕܚܲܕ ܡܫܲܪܸܟܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܩܲܒܠܝܼ ܡܸܢ ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܣܵܟ݂ܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܘܼܚܠܸܦܹܐ ܒܟܠ ܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܘܦܪܝܼܣܹܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW (NSW Electoral Commission).

ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܠܫܸܡܹܗ ܘܠܐܲܕܪܹܝܣܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܩܲܒܠܵܢܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܡܫܲܪܸܪ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܕܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܣܵܟ݂ܹ̈ܐ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ.

ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܵܩܵܝܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܵܪܠܡܵܢܬ ܕ NSW ܝܲܢ ܩܵܐ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕ NSW، ܝܲܢ ܩܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܓܘܼܒܝܹܐ ܕܦܵܪܠܡܵܢܬ ܕ NSW ܝܲܢ ܕܡܵܘܬܒܹ̈ܐ ܡܗܲܠܵܝܹ̈ܐ ܕ NSW.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 • ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܹ̈ܐ
 • ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܹ̈ܐ
 • ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܡܘܼܒܨܸܪܵܐ
 • ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ، ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ، ܝܲܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܲܡܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ
 • ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܚܲܕ ܓܲܒܵܐ، ܝܲܢ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܟܘܼܝܵܢܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܠܸܒܪܵܝܵܐ ܚܲܕ ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܥܲܡ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ
 • ܠܵܐ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܕܵܝܢܵܐ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ NSW ܠܹܐ ܚܵܒ݂ܫܝܼ:

 • ܫܒ݂ܵܩܬܵܐ ܕܝܲܪܬܘܼܬܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ (ܒܘܲܨܝܲܬ)
 • ܚܲܕ ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܦܵܪܠܡܵܢܬ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܩܵܐ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܠܒ݂ܲܕܲܪ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܢܝܘܿ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ، ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܡܓܘܼܒܝܵܐ ܠܒ݂ܲܕܲܪ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܢܝܘܿ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܹ̈ܐ

ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ (ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܝܕܸܥܬܵܐ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ) ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܕܛܝܼܡܘܿܗ̇ ܝܼܠܹܗ $1,000 ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܪܵܒܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܗܲܪ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܩܲܒܠܵܢܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܟܠܲܝܗܝ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒܛܝܼܡܵܐ ܕ $1,000 ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ.

ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ (a major political donor).

ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ ܓܲܒܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܡܓܘܼܒܝܵܐ، ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܫܲܪܸܟܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ، ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܲܓ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܚܲܕ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܩܘܼܒܵܠܵܐ (receipt) ܩܵܐ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ.

ܩܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܚܕܵܐ ܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹܐ

ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ $1,000.

ܐܸܢ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܪܵܒܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܗܲܪ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܠܲܝܗܝ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܓ̰ܘܼܡܥܸܝܹܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܲܣܸܡܝܼ ܒܵܠܵܐ ܘܚܲܡܝܼ ܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܝܼܪܹܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼ ܕܩܵܛܥܝܼ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܝܢܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܪܵܒܹ̈ܐ ܒܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܝܼܡܲܢ ܕܟܠܲܝܗܝ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܓ̰ܘܼܡܥܸܝܹܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ.

ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ؟

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹܐ ܓܵܘ ܢܝܘܿ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ ܒܘܼܬ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ. ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܹܐ:

 • ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܕܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܹܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܩܵܠܹܗ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܬܹ̈ܐ ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܵܪܠܡܵܢܬ ܝܲܢ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܢܝܘܿ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ، ܝܲܢ
 • ܚܲܕ ܟܘܼܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܪܲܩܡܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܕܡܲܦܠܸܚܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܵܠܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ (Australian Securities and Investments Commission) (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܲܕ ABN ܝܲܢ ܚܲܕ ACN)، ܝܲܢ
 • ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܟܘܼܝܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW (NSW Electoral Commission) ܕܡܵܨܹܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܝܲܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܘܫܲܪ̈ܝܼܟܲܝܗܝ ܩܲܪܝܼܒ݂ܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܪܸܡܹܐ ܡܸܢ ܠܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ.

ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸܡܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 • ܡܛܲܘܸܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ (property developers)
 • ܟܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܲܪܲܨܬܵܐ ܘܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕܬܸܬܘܼܢ
 • ܟܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܲܪܲܨܬܵܐ ܘܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕܫܬܵܝܵܬܹ̈ܐ ܐܲܠܟܘܿܗܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܛܲܐܲܠܬܵܐ ܕܩܘܼܡܵܪ
 • ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܩܲܪܝܼܒ݂ܹܐ ܝܲܢ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܨܸܢܥܸܬܵܝܹ̈ܐ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸܡܹ̈ܐ.

ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ

ܚܲܕܟܡܵܐ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܪܫܝܼܡܹܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܝܲܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܗܵܘܹܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܚܲܕ ܓܘܼܢܚܵܐ ܘܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܐܸܫ ܓܪܝܼܫܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW ܠܩܵܕ݇ܡ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 • ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܝܼܕܵܐ (ܟܵܐܫ) ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡܸܢ $100. ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡܸܢ $100 ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܐܝܼܬ ܝܲܢ ܒܨܲܟܵܐ (cheque).
 • ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ (ܫܸܡܵܐ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܓܸܠܝܵܐ)
 • ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܚܪܸܡܹܐ
 • ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܥܸܠܸܠ ܝܼܢܵܐ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܹ̈ܐ (ܗܲܕܹܐ) ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܥܲܠ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ.

ܡܓܲܠܵܝܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ

ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܝܼܬܵܐ (ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܝܕܸܥܬܵܐ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ) ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܚܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ. ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܓܲܠܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW (NSW Electoral Commission.) ܡܓܲܠܵܝܬܵܐ ܕܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐܝܼܬ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܓܲܠܵܝܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܡܸܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܲܢ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ.

ܓܲܒܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܓܘܼܒܝܹܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܸܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܓܲܠܝܼܠܗܘܿܢ ܕܒ݂ܵܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܘܕܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܢܵܐ. ܡܓܲܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܵܩܵܝܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܒܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܡܓܲܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܓܲܒܹ̈ܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܬܓܲܒܝܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܸܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ.

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܵܒܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NSW ܕܦܵܪܣܵܐ ܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܓܲܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܘܿܗ̇ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܨܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ.

ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܒܘܼܩܵܪܹܐ ܕܗܵܘܝܼ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 022 011 ܝܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ: fdc@elections.nsw.gov.au. ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܪܘܼܢ ܩܵܐ TIS National ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131 450 ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܩܵܪܝܼ ܩܵܐ NSW Electoral Commission ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 022 011.