Go to content

Political donations | Các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị

On this page

Thông tin này đã được dịch sang các ngôn ngữ không phải tiếng Anh để tạo điều kiện cho việc tham gia cùng cộng đồng rộng lớn hơn ở NSW. Mặc dù mọi nỗ lực hợp lý đã được thực hiện nhằm cung cấp các bản dịch chính xác, nhưng không một bản dịch nào là hoàn hảo cả. Văn bản chính thức là phiên bản tiếng Anh của trang mạng này. Bất kỳ sự không nhất quán hay khác biệt nào do bản dịch tạo ra đều không có giá trị pháp lý cho các mục đích tuân thủ hay thực thi. Nếu bất kỳ câu hỏi nào phát sinh liên quan đến tính chính xác của thông tin được phiên dịch, xin quý vị tham khảo phiên bản tiếng Anh của tài liệu này.

Các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị

Các đảng phái chính trị, các ứng viên cũng như các cá nhân và tổ chức khác tham gia vào chính trị hay các cuộc bầu cử có thể hỏi xin các khoản hiến tặng hay các hình thức hỗ trợ khác, đặc biệt khi một cuộc bầu cử sắp đến gần. 

Một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị là một món quà tặng được đưa ra cho, hoặc cho lợi ích của, một đảng chính trị, một thành viên được bầu trong Quốc hội NSW hay trong một hội đồng địa phương của NSW, một ứng viên hay một nhóm các ứng viên trong cuộc bầu cử chính phủ Tiểu bang NSW hay cuộc bầu cử chính quyền địa phương trong NSW, hoặc một người sử dụng khoản hiến tặng này để chịu chi phí liên quan đến bầu cử hay thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị cho một người khác. Có các giới hạn về tổng số tiền một đảng chính trị, một cá nhân hay người tham gia bầu cử khác, có thể chấp nhận từ người hiến tặng cho đảng phái chính trị trong một năm tài khóa. Các giới hạn của việc hiến tặng được điều chỉnh mỗi năm tài khóa và được công bố trên trang mạng của Ủy hội Bầu cử NSW.

Khi thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị, người hiến tặng có thể được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ của mình để người nhận có thể xác nhận là người hiến tặng này là hợp pháp và khoản hiến tặng tuân thủ các giới hạn của việc hiến tặng.

Các loại hiến tặng cho đảng phái chính trị

Các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị là các khoản hiến tặng cho các cuộc bầu cử chính phủ Tiểu bang NSW hay chính quyền địa phương trong NSW, hay cho các thành viên được bầu của Quốc hội NSW hay của các hội đồng địa phương.

Thí dụ về các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị bao gồm:

 • quà tặng bằng tiền
 • quà tặng không phải bằng tiền
 • các dịch vụ miễn phí hoặc được giảm giá
 • một khoản đóng góp, phí vào cửa hay một khoản chi trả khác để tham gia, hay có lợi từ một hoạt động hay một sự kiện gây quỹ 
 • các khoản hội phí hàng năm hay các khoản hội phí khác được trả cho một đảng chính trị bởi một thành viên của một đảng, hoặc bởi một người hay một thực thể cho một tổ chức liên kết với đảng đó 
 • việc không tính tiền lời của một khoản cho vay.

Các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị trong NSW không bao gồm:

 • các di sản
 • một món quà tặng được thực hiện duy chỉ cho mục đích của một cuộc bầu cử liên bang hay một thành viên của quốc hội liên bang, hay một cuộc bầu cử ở bên ngoài New South Wales, hay một thành viên được bầu ở bên ngoài New South Wales.

Hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo

Một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo là một khoản hiến tặng trị giá 1.000 đô-la hoặc hơn. Đây bao gồm nhiều khoản hiến tặng được thực hiện bởi cùng một người hiến tặng cho cùng một người nhận trong một năm tài khóa mà, tổng cộng, có trị giá là 1.000 đô-la hoặc hơn.

Người thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo, được gọi là người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị.

Khi một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo được một đảng chính trị, một thành viên được bầu, một ứng viên, hay người tham gia khác trong cuộc bầu cử nhận, thì giấy biên nhận phải được cấp ra cho người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị. 

Đối với các khoản hiến tặng không phải bằng tiền, một giấy báo cho biết đã nhận được phải được cấp ra cho người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị. 

Các khoản hiến tặng nhỏ cho đảng phái chính trị

Một khoản hiến tặng nhỏ cho đảng phái chính trị là một khoản hiến tặng dưới 1.000 đô-la. 

Nếu nhiều khoản hiến tặng nhỏ được thực hiện cho cùng một người trong một năm tài khóa, các khoản hiến tặng này có thể trở thành các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo khi được cộng lại với nhau. 

Những người hiến tặng cho đảng phái chính trị nên cẩn thận trong việc lưu giữ hồ sơ chính xác để họ có thể xác định xem liệu mình đã thực hiện nhiều khoản hiến tặng nhỏ mà cộng lại thành 1.000 đô-la hoặc hơn hay không. 

Ai có thể thực hiện các khoản hiến tặng?

Có luật lệ nghiêm ngặt ở NSW về việc ai có thể thực hiện các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị. Một người hiến tặng phải là:

 • một cá nhân có ghi danh để bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử liên bang hoặc trong New South Wales cho các cuộc bầu cử chính phủ Tiểu bang hoặc chính quyền địa phương, hoặc
 • một thực thể có Số Doanh nghiệp của Úc (Australian Business Number) hoặc số khác được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (Australian Securities and Investments Commission) công nhận, hoặc
 • một cá nhân hay một thực thể đã được Ủy hội Bầu cử NSW chấp thuận để thực hiện các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị. 

Một số tập đoàn, cá nhân nhất định và các liên kết gần gũi của họ bị cấm thực hiện việc hiến tặng cho đảng phái chính trị:

 • các nhà phát triển địa ốc
 • các thực thể kinh doanh về kỹ nghệ thuốc lá
 • các thực thể kinh doanh về kỹ nghệ rượu và bài bạc – bao gồm các câu lạc bộ có đăng ký tham gia vào đặt cược, cá cược hoặc bài bạc khác 
 • các liên kết gần gũi và các tổ chức đại diện cho kỹ nghệ của những người hiến tặng bị cấm.

Các khoản hiến tặng bất hợp pháp cho đảng phái chính trị

Một số khoản hiến tặng nhất định cho đảng phái chính trị là bất hợp pháp. Nếu một người thực hiện hoặc nhận một khoản hiến tặng bất hợp pháp cho đảng phái chính trị, họ có thể đã phạm tội và có thể bị Ủy hội Bầu cử NSW truy tố ra tòa. 

Thí dụ về các khoản hiến tặng bất hợp pháp cho đảng phái chính trị bao gồm:

 • các khoản hiến tặng ở dạng tiền mặt trên 100 đô-la. Các khoản hiến tặng trên 100 đô-la cho đảng phái chính trị chỉ được phép thực hiện theo cách điện tử hoặc bằng séc mà thôi
 • các khoản hiến tặng giấu tên cho đảng phái chính trị mà thuộc loại phải được khai báo
 • các khoản hiến tặng từ các nhà hiến tặng bị cấm 
 • các khoản hiến tặng vượt quá các giới hạn về việc hiến tặng. 

Tiết lộ các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị

Người thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo được gọi là người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị. Những người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị phải tiết lộ với Ủy hội Bầu cử NSW các chi tiết về những khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà họ thực hiện. Những người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị phải tiết lộ các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị thuộc loại phải được khai báo sau khi kết thúc mỗi năm tài khóa. Các đảng chính trị, thành viên được bầu, các ứng viên, và những người khác tham gia bầu cử cũng phải tiết lộ các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà họ thực hiện và nhận. Các tiết lộ bởi những người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị đưa ra, giúp xác nhận tính chính xác của những gì các đảng chính trị, các ứng viên và những người khác đã tiết lộ.

Thông tin về cách tiết lộ sẵn có ở đây

Ủy hội Bầu cử NSW công bố trên trang mạng của mình tất cả các tiết lộ được đưa ra. 

Các hoạt động gây quỹ, các khoản hiến tặng và luật lệ

Các đảng phái chính trị, các chính trị gia và các ứng viên tham gia tranh cử thường tổ chức các sự kiện để gây quỹ cho đảng hay chiến dịch tranh cử của họ. Điều quan trọng là biết luật lệ áp dụng với các sự kiện này.

Bằng việc trả tiền để tham dự hay tham gia sự kiện như thế, thí dụ, mua vé hay thứ gì khác là một phần của hoạt động gây quỹ, số tiền mà quý vị trả là một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị. 

Nếu quý vị trả tiền cho những người khác tham dự cùng quý vị, thì khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà quý vị đang thực hiện bao gồm cả số tiền quý vị trả thay mặt cho họ. 

Việc đặt giá thắng tại một cuộc đấu giá gây quỹ hoặc mua vé xổ số trong khi quý vị ở đó cũng là một thí dụ thường gặp về việc thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị tại hoạt động gây quỹ. 

Quý vị có thể được đòi hỏi phải tiết lộ với Ủy hội Bầu cử NSW các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà quý vị thực hiện tại một hoạt động gây quỹ nếu đó là khoản hiến tặng thuộc loại phải được khai báo. 

Liên lạc với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua số 1300 022 011 hoặc bằng thư điện tử tới địa chỉ fdc@elections.nsw.gov.au. Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi đến TIS National qua số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho Ủy hội Bầu cử NSW ở số 1300 022 011.

Các đoạn phim

Muốn có cái nhìn tổng quát vắn tắt về luật lệ đối với việc hiến tặng cho đảng phái chính trị, xin quý vị xem các đoạn phim dưới đây.