Information: Some NSW Electoral Commission systems will be impacted while we carry out routine maintenance tasks. Learn more

Go to content

Political donations | Các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị

On this page

Thông tin này đã được dịch sang các ngôn ngữ cộng đồng vì mục đích hướng dẫn. Các nỗ lực hợp lý đã được thực hiện nhằm cung cấp các bản dịch chính xác, tuy nhiên, không một bản dịch nào là hoàn hảo. Văn bản chính thức là phiên bản tiếng Anh của trang mạng này.

Bất kỳ sự không nhất quán hay khác biệt nào do bản dịch tạo ra đều không có giá trị pháp lý cho các mục đích tuân thủ hay thực thi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tính chính xác của thông tin trong các thông tin được phiên dịch, xin quý vị tham khảo phiên bản tiếng Anh của tài liệu trên trang mạng này, đó là các phiên bản chính thức.

Các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị

Các đảng phái chính trị, các ứng viên cũng như các cá nhân và tổ chức khác tham gia vào chính trị hay các cuộc bầu cử có thể hỏi xin các khoản hiến tặng hay các hình thức hỗ trợ khác, đặc biệt khi một cuộc bầu cử sắp đến gần.

Một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị là một món quà tặng được đưa ra cho, hoặc cho lợi ích của, một đảng chính trị, một thành viên được bầu trong Quốc hội NSW hay trong một hội đồng địa phương của NSW, một ứng viên hay một nhóm các ứng viên trong cuộc bầu cử chính phủ Tiểu bang NSW hay cuộc bầu cử chính quyền địa phương trong NSW, hoặc một người sử dụng khoản hiến tặng này để chịu chi phí liên quan đến bầu cử hay thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị cho một người khác.

Có các giới hạn về tổng số tiền một đảng chính trị, một cá nhân hay người tham gia bầu cử khác, có thể chấp nhận từ người hiến tặng cho đảng phái chính trị trong một năm tài khóa. Các 'giới hạn của việc hiến tặng' được điều chỉnh mỗi năm tài khóa và được công bố trên trang mạng của Ủy hội Bầu cử NSW.

Khi thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị, người hiến tặng có thể được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ của mình để người nhận có thể xác nhận là người hiến tặng này là hợp pháp và khoản hiến tặng tuân thủ các giới hạn của việc hiến tặng.

Các đoạn phim

Các loại hiến tặng cho đảng phái chính trị

Các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị là các khoản hiến tặng cho các cuộc bầu cử chính phủ Tiểu bang NSW hay chính quyền địa phương trong NSW, hay cho các thành viên được bầu của Quốc hội NSW hay của các hội đồng địa phương.

Thí dụ về các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị bao gồm:

 • quà tặng bằng tiền

 • quà tặng không phải bằng tiền

 • các dịch vụ miễn phí hoặc được giảm giá

 • một khoản đóng góp, phí vào cửa hay một khoản chi trả khác để tham gia, hay có lợi từ một hoạt động hay một sự kiện gây quỹ

 • các khoản hội phí hàng năm hay các khoản hội phí khác được trả cho một đảng chính trị bởi một thành viên của một đảng, hoặc bởi một người hay một thực thể cho một tổ chức liên kết với đảng đó

 • việc không tính tiền lời của một khoản cho vay.

Các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị trong NSW không bao gồm:

 • các di sản

 • một món quà tặng được thực hiện duy chỉ cho mục đích của một cuộc bầu cử liên bang hay một thành viên của quốc hội liên bang, hay một cuộc bầu cử ở bên ngoài New South Wales, hay một thành viên được bầu ở bên ngoài New South Wales.

Hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo

Một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo là một khoản hiến tặng trị giá 1.000 đô-la hoặc hơn. Đây bao gồm nhiều khoản hiến tặng được thực hiện bởi cùng một người hiến tặng cho cùng một người nhận trong một năm tài khóa mà, tổng cộng, có trị giá là 1.000 đô-la hoặc hơn.

Người thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo, được gọi là người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị.

Khi một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo được một đảng chính trị, một thành viên được bầu, một ứng viên, hay người tham gia khác trong cuộc bầu cử nhận, thì giấy biên nhận phải được cấp ra cho người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị.

Đối với các khoản hiến tặng không phải bằng tiền, một giấy báo cho biết đã nhận được phải được cấp ra cho người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị.

Các khoản hiến tặng nhỏ cho đảng phái chính trị

Một khoản hiến tặng nhỏ cho đảng phái chính trị là một khoản hiến tặng dưới 1.000 đô-la.

Nếu nhiều khoản hiến tặng nhỏ được thực hiện cho cùng một người trong một năm tài khóa, khi được cộng lại với nhau, các khoản hiến tặng này có thể trở thành các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo.

Những người hiến tặng cho đảng phái chính trị nên cẩn thận trong việc lưu giữ hồ sơ chính xác để họ có thể xác định được liệu mình đã thực hiện nhiều khoản hiến tặng nhỏ mà, khi được cộng lại với nhau, đã trở thành một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo không.

Ai có thể thực hiện các khoản hiến tặng?

Ở New South Wales có luật lệ nghiêm ngặt về việc ai có thể thực hiện các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị. Một người hiến tặng phải là:

 • Một cá nhân có ghi danh để bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử liên bang hoặc trong New South Wales cho các cuộc bầu cử chính phủ Tiểu bang hoặc chính quyền địa phương, hay

 • một thực thể có số kinh doanh được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc công nhận (ví dụ ABN hoặc ACN), hay

 • một cá nhân hay một thực thể đã được Ủy hội Bầu cử NSW chấp thuận để thực hiện các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị.

Một số tập đoàn, cá nhân nhất định và các liên kết gần gũi của họ bị cấm thực hiện các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị.

Những người bị cấm bao gồm:

 • các nhà phát triển địa ốc

 • các thực thể kinh doanh về kỹ nghệ thuốc lá

 • các thực thể kinh doanh về kỹ nghệ rượu hay bài bạc

 • các liên kết gần gũi hay các tổ chức đại diện cho kỹ nghệ của những người hiến tặng bị cấm.

Các khoản hiến tặng bất hợp pháp cho đảng phái chính trị

Một số khoản hiến tặng nhất định cho đảng phái chính trị là bất hợp pháp. Nếu một người thực hiện hoặc nhận một khoản hiến tặng bất hợp pháp cho đảng phái chính trị, người đó có thể đã phạm tội và có thể bị Ủy hội Bầu cử NSW truy tố ra tòa.

Thí dụ về các khoản hiến tặng bất hợp pháp cho đảng phái chính trị bao gồm:

 • các khoản hiến tặng ở dạng tiền mặt trên 100 đô-la. Các khoản hiến tặng trên 100 đô-la cho đảng phái chính trị phải được thực hiện theo cách điện tử hoặc bằng séc

 • các khoản hiến tặng giấu tên cho đảng phái chính trị

 • các khoản hiến tặng từ các nhà hiến tặng bị cấm

 • các khoản hiến tặng vượt quá các giới hạn về việc hiến tặng.

Tiết lộ các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị

Người thực hiện một khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo, được gọi là người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị. Những người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị phải tiết lộ với Ủy hội Bầu cử NSW các chi tiết về những khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà họ thực hiện. Việc tiết lộ các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà cần phải khai báo, phải được thực hiện hàng năm sau khi kết thúc năm tài khóa. Thông tin về cách tiết lộ sẵn có trên trang mạng của chúng tôi.

Các đảng chính trị, thành viên được bầu, các ứng viên, và những người khác tham gia bầu cử cũng phải tiết lộ các khoản hiến tặng cho đảng phái chính trị mà họ thực hiện và nhận. Các tiết lộ do những người hiến tặng lớn cho đảng phái chính trị đưa ra, giúp xác nhận tính chính xác của những gì các đảng chính trị, các ứng viên và những người khác tham gia bầu cử đã tiết lộ.

Luật pháp đòi hỏi Ủy hội Bầu cử NSW phải công bố trên trang mạng của mình, tất cả các tiết lộ được đưa ra, để đảm bảo tính minh bạch.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua số 1300 022 011 hoặc bằng thư điện tử tới địa chỉ fdc@elections.nsw.gov.au. Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi đến TIS National qua số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho Ủy hội Bầu cử NSW ở số 1300 022 011.