Go to content

Political donations | Mga donasyong pampulitika

On this page

Itong impormasyon ay isinalin sa mga wikang hindi Ingles upang mas madali ang pakikipag-ugnayan sa mas malawak na komunidad ng NSW. Habang lahat ng pagsisikap ay ginawa upang ito ay makapagbigay ng tumpak na pagsasalinwika, walang pagsasalin na perpekto. Ang opisyal na teksto ay ang bersyon sa wikang Ingles sa website na ito. Anumang kamalian o pagkakaiba na nagawa sa pagsasalinwika ay walang epektong legal para sa mga layunin sa pagsunod o pagpapatupad. Kung may anumang mga tanong tungkol sa katumpakan ng isinaling impormasyon, mangyari pong magsangguni sa Ingles na bersyon ng mga materyal.

Mga Donasyong Pampulitika

Ang mga partido politikal, kandidato at ibang indibidwal at samahan na kasangkot sa mga pulitika o halalan ay maaaring humingi ng mga donasyon o ibang mga uri ng suporta, lalo na paghahanda sa isang halalan.

Ang donasyong pampulitika ay isang regalo na ibinigay sa, o para sa benepisyo ng, isang partido sa pulitika, nahalal na miyembro ng Parliyamento ng NSW o sa isang lokal na konseho sa NSW, isang kandidato sa halalan sa pang-Estado o sa lokal na pamahalaan ng NSW o pangkat ng mga kandidato, o isang tao na gagamit sa donasyon para sa mga magagastos sa halalan o magbigay ng donasyong pampulitika sa ibang tao. May mga limitasyon sa kabuuang halaga ng isang partido sa pulitika, kandidato o ibang kalahok sa halalan na maaaring tumanggap mula sa isang magbibigay ng donasyong pampulitika sa loob ng isang taong pinansyal. Itong mga hangganan ng donasyon (caps) ay binabago bawat taong pinansyal at inilalathala sa website ng NSW Electoral Commission. 

Kung nagbibigay ng donasyong pampulitika, ang nagbibigay ng donasyon ay maaaring matanong ang kanilang pangalan at lugar-tirahan upang mapatunayan ng tumanggap na ang nagbibigay ng donasyon ay sumusunod sa batas at ang donasyon ay sang-ayon sa donation caps.

Mga uri ng donasyong pampulitika

Ang mga donasyong pampulitika ay mga donasyon para gamitin sa mga halalan ng Estado o lokal na pamahalaan ng NSW, o ang mga nahalal na miyembro ng Parliyamento o mga lokal na konseho.

Kabilang sa mga halimbawa ng donasyong pampulitika ang:

 • mga regalong pera
 • mga regalong hindi pera 
 • mga walang-bayad o may diskwentong serbisyo
 • isang kontribusyon, bayad sa pagpasok o ibang kabayaran upang makakasali, o magbebenepisyo mula sa, isang pangangalap ng pondo na negosyo o pagtitipon  
 • mga taunan o iba pang uri ng suskripsyon na binayaran sa isang partido sa pulitika ng isang kasapi ng partido, o ng isang tao o entidad para sa pagsasapi sa partido
 • isang utang na hindi sinisingil ng tinubo.

Hindi kabilang sa mga donasyong pampulitika sa NSW ang:

 • mga pamana
 • isang regalo na ginawa lamang para sa layunin sa isang pederal na halalan o isang miyembro ng parliyamento pederal, o isang halalan sa labas ng New South Wales, o sa isang nahalal na miyembro sa labas ng New South Wales.

Mga maiuulat na donasyong pampulitika

Ang isang maiuulat na donasyong pampulitika ay isang donasyon na naghahalaga ng $1,000 o mahigit. Kabilang dito ang mga maramihang donasyon na ibinigay ng isang nagbibigay ng donasyon sa iisang tumanggap sa loob ng isang taong pinansyal, na ang kabuuan ay maghahalaga ng $1,000 o mahigit.

Ang isang taong nagbibigay ng isang maiuulat na donasyong pampulitika ay tinatawag na isang tagapagbigay ng malaking donasyong pampulitika (major political donor).

Kapag ang isang maiuulat na donasyon sa pulitika ay natanggap ng isang partido sa pulitika, nahalal na miyembro, kandidato, o ibang nahalal na kalahok, dapat mabigyan ng resibo ang tagapagbigay ng malaking donasyong pampulitika.  

Para sa mga donasyon na hindi pera, isang pagkikilala ay dapat na maibigay sa tagapagbigay ng malaking donasyong pampulitika.  

Mga maliliit na donasyong pampulitika

Ang isang maliit na donasyong pampulitika ay donasyon na pampulitika na mas maliit sa $1,000.  

Kung maraming maliliit na donasyon ay ibinigay sa iisang tao sa loob ng isang taong pinansyal, maaari itong maiuulat (reportable) na donasyong pampulitika kung pinagtipon-tipon.  

Ang mga nagbibigay ng donasyong pampulitika ay dapat magkaroon ng tumpak na mga tala upang malaman nila kung nakapagbigay sila ng maraming maliliit na donasyon na ang kabuuan ay $1,000 o mahigit pa. 

Sino ang maaaring makapagbigay ng donasyon?

May mga mahigpit na tuntunin sa NSW tungkol sa kung sino ang maaaring makapagbigay ng donasyong pampulitika.   Ang magbibigay ng donasyon ay dapat:

 • isang indibidwal na nakatala para bumoto sa mga halalang pederal o sa halalan sa Estado o lokal na pamahalaan sa New South Wales, o
 • isang entidad na may Australian Business Number o ibang numero ng pagkarehistro na kinikilala ng Australian Securities and Investments Commission, o
 • isang indibidwal o entidad na inaprobahan ng NSW Electoral Commission na makapagbigay ng donasyong pampulitika. 

May ilang mga natatanging korporasyon, indibidwal at ang kanilang mga matalik na kasama ay pinagbawalan na magbigay ng mga donasyong pampulitika:

 • mga nagnenegosyo sa mga pabahay (property developers)
 • mga entidad ng industriya sa negosyo ng tabako
 • mga entidad ng industriya sa negosyo ng alak at sugal – kasama na ang mga rehistradong club para sa pagtataya, pustahan mga entidad ng industriya sa negosyo ng tabako o iba pang mga uri ng pagsusugal  
 • mga malapit na kasosyo at kinatawan ng mga samahang industriya ng mga pinagbawalang tagapagbigay ng donasyon.

Mga labag sa batas na donasyong pampulitika

Ang ilang donasyong pampulitika ay labag sa batas. Kung ang ay isang tao ay nagbibigay o tumatanggap ng labag sa batas na donasyong pampulitika, maaari silang nakagawa ng krimen at maaaring makasuhan sa korte ng NSW Electoral Commission.

Kabilang sa mga halimbawa ng lmga abag sa batas na donasyong pampulitika:

 • mga donasyong pera na mahigit sa $100. Ang mga donasyong pampulitika na mahigit $100 ay dapat ibigay sa paraang elektroniko o sa pamamagitan ng tseke
 • mga di-nagpakilalang donasyong pampulitika na dapat maiulat
 • mga donasyon na galing sa mga pinagbawalang tagapagbigay ng donasyon   
 • mga donasyon na lampas sa itinakdang limitasyon ng donasyon (cap).  

Pagsisiwalat sa donasyong pampulitika

Ang taong nagbigay ng maiuulat na donasyong pampulitika ay tinatawag na isang malaking tagapagbigay ng donasyong pampulitika Ang mga tagapagbigay ng malalaking donasyong pampulitika ay dapat magsiwalat ng mga detalye ng kanilang donasyong pampulitika sa NSW Electoral Commission. Ang mga malalaking tagapagbigay ng pampulitikang donasyon ay dapat mag-ulat ng kanilang mga maiuulat na donasyong pampulitika sa pagtatapos ng bawat taong pinansyal. Ang mga partido sa pulitika, nahalal na miyembro, kandidato, at iba pang naging kalahok sa halalan ay dapat ding mag-ulat ng mga natanggap o ibinigay nilang mga donasyong pampulitika. Ang pagsisiwalat ng mga malalaking tagapagbigay ng donasyong pampulitika ay makakatulong sa pagpapatunay sa mga ulat mula sa mga partido sa pulitika, kandidato at iba pa.

Ang impormasyon tungkol sa kung paano gumawa ng pagsisiwalat ay makukuha dito

Inilalathala ng NSW Electoral Commission ang lahat na mga pagsisiwalat sa kanyang website.  

Ang mga pangangalap ng pondo, donasyon at mga tuntunin

Ang mga partido sa pulitika, pulitiko at kandidatong tumatakbo sa halalan ay kadalasang nagdaraos ng mga kaganapan para sa pangangalap ng pondo para sa kanilang mga partido o mga kampanya sa halalan. Mahalagang malaman ang mga tuntunin na nalalapat sa mga kaganapang ito.

Kapag nagbabayad upang makadalo o makisali sa ganitong mga kaganapan, halimbawa, pamimili ng tiket o iba pang mga bagay bilang bahagi ng pangangalap ng pondo, ang halagang ibinayad mo ay isang donasyong pampulitika. 

Kung nagbayad ka para sa mga taong makisama sa iyo, ang ibinibigay mo na donasyong pampulitika ay kasama sa ibinayad mo para sa kanila.  

Ang pagkatanggap ng panalong pagtawad sa isang subasta sa pangangalap ng pondo o pamimili ng mga tiket ng raffle habang nandoon ka ay isa ring halimbawa ng pagbibigay ng donasyong pampulitika sa isang pangangalap ng pondo.

Maaaring kakailanganin mong iulat sa NSW Electoral Commission ang donasyong pampulitika na ibinigay mo sa isang pangangalap ng pondo kung ito ay isang maiuulat na donasyon.  

Kontakin kami

Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring kontakin kami sa 1300 022 011 o sa pamamagitan ng email sa fdc@elections.nsw.gov.au. Kung kailangan mo ng isang interpreter, mangyaring tumawag sa TIS National sa 131 450 at hilinging tumawag sila sa 1300 022 011 para sa NSW Electoral Commission.