Go to content

Dari – دری

info

خدمات ترجمانی شفاهی و تحریری


اگر شما به یک ترجمان ضرورت دارید، لطفا به خدمات ترجمانی شفاهی
131 450 با شماره (TIS National) و تحریری
در تماس شوید و از انها بخواهید که به کمیسیون
زنگ بزند انتخابات نیو ساوت ویلز به شماره
1300 135 736